SEMINAR ROOM & RESERVATION
 
 
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา การใช้ห้องประชุม
ชื่อ*   นามสกุล*
หน่วยงาน   จังหวัด
โทรศัพท์
มือถือ*
  โทรศัพท์
หน่วยงาน
แฟกซ์   อีเมล*
รูปแบบการประชุมแต่ละวัน
วันที่ 1
วันที่ :   เวลาเริ่ม : ถึง :
การจัดห้องประชุม :   อาหาร : เบรคเช้า  เที่ยง  เบรคบ่าย  เย็น 
 
วันที่ 2
วันที่ :   เวลาเริ่ม : ถึง :
การจัดห้องประชุม :   อาหาร : เบรคเช้า  เที่ยง  เบรคบ่าย  เย็น 
 
วันที่ 3
วันที่ :   เวลาเริ่ม : ถึง :
การจัดห้องประชุม :   อาหาร : เบรคเช้า  เที่ยง  เบรคบ่าย  เย็น 
 
วันที่ 4
วันที่ :   เวลาเริ่ม : ถึง :
การจัดห้องประชุม :   อาหาร : เบรคเช้า  เที่ยง  เบรคบ่าย  เย็น 
 
วันที่ 5
วันที่ :   เวลาเริ่ม : ถึง :
การจัดห้องประชุม :   อาหาร : เบรคเช้า  เที่ยง  เบรคบ่าย  เย็น 
 
* ข้อมูลสำคัญ กรุณากรอกให้ครบถ้วน
** หากต้องการจองห้องประชุมสัมมนาเกิน 5 วัน
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง ที่เบอร์. 037-349902, แฟกซ์. 037-349903, มือถือ. 098-2649296
 
2015 © Reindeer Park Resort All Rights Reserved
Reindeer Park Resort Fanpage
T.037-349902  F.037-349903  M.098-2649296
Top